1-06-2020 Plà Transició Guia Fase2

Descarrega el document aquí

 

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD:

GUÍA DE LA FASE 2

Modificada el 23 de mayo de 2020

ÍNDICE

Introducción
Medidas en el trabajo
Medidas de higiene y prevención Medidas sociales
Comercio y prestación de servicios Hostelería y restauración
Servicios sociales
Actividades culturales
Actividades deportivas
Hoteles y establecimientos turísticos Piscinas y playas
Por último…

PÁG. 3 PÁG. 4 PÁG. 6 PÁG. 9

PÁG. 11 PÁG. 13 PÁG. 15 PÁG. 16 PÁG. 21 PÁG. 25 PÁG. 26 PÁG. 28

2

INTRODUCCIÓN

Ante la evolución epidemiológica positiva de la pandemia de COVID-19 y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos en fases anteriores, el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado extender la flexibilización de algunas medidas en determinadas unidades territoriales, contempladas en la Orden SND/414 de 16 de mayo de 2020, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 

La nueva Orden SND/440/2020 de 23 de mayo de 2020 modifica algunos aspectos contemplados en aquélla, así como en otras órdenes previas, que hacen necesario actualizar esta guía.

Esta orden será de aplicación en las unidades territoriales que pasan a Fase 2, y que constan en el anexo de la Orden y al final de este documento, así como a las personas que residan en dichas unidades.

Las personas vulnerables también podrán hacer uso de dichas habilitaciones, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección.

No podrán hacer uso de las habilitaciones de las que se habla en este documento las personas que presenten síntomas, estén en aislamiento domiciliario o cuarentena por un diagnóstico por COVID-19 o ser contacto estrecho.

 

16-05-2020 FASE 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat

Descarrega el document aquí

Benvolguts/des

 

Us recollim la informació més rellevant i que ens ha semblat del seu interès d’acord amb l’ordre SND/399/2020 que recull la normativa consolidada en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició cap una nova normalitat i  l’Ordre SND/4141/2020 de 16 de Maig que recull algunes modificacions de la Fase 1 que recollim en els següents apartats per sectors. En aquest document només es recullen les informacions rellevants corresponents a la FASE 1, per la Fase 2, us farem arribar un document apart.

A Catalunya estaran demà en Fase 1 les Regions Sanitàries de:

 • Camp de Tarragona (ja fa una setmana que estan en Fase 1)
 • Alt Pirineu i Aran (ídem)
 • Terres de l’Ebre (ídem)
 • Girona
 • Lleida
 • Catalunya Central
 • Àrees de Regió assistencial de Alt Penedès i Garraf (Regió metropolitana Sud)

11-05-2020 Olot: subvencions a les activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisi del Covid19

Annex 1 declaracio responsable

Annex 2 justificació de la despesa

 

Benvolguts/des

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat la concessió de subvencions a les activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisi del Covid19. Us recollim la informació de la que disposem actualment a l’espera que es concreti la data inici de sol·licituds:


Quines activitats s’hi podran acollir?


– Aquelles activitats que han hagut de tancar almenys des de l’establiment de l’estat d’alarma pel RD 463/2020


Quines actuacions es subvencionen?


Es subvenciona la despesa de l’activitat que s’ha tingut malgrat el tancament de l’activitat, per exemple: llum, aigua, gas, lloguer, salaris, seguretat social (quota autònoms també), quotes de préstec i impostos.

S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació dels justificants de despesa incloses a l’Annex 2 per un import igual o superior a la quantitat de 500€ i amb tota la documentació requerida.


Qui en pot ser beneficiari?


Persones físiques o empreses que tinguin la seva activitat domiciliada a Olot.

Requisits:

 • –  Estar d’alta al Règim de treballadors autònoms o a una mútua alternativa, el dia de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març.
 • –  Haver suspès l’activitat econòmica com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarmael 14 de Març i fins el 9 d’Abril.
 • –  No tenir deutes amb la hisenda municipal, ni amb les agències tributàries estatals i autonòmiques, ni tampoc amb la Seguretat Social.

 

–  No estar condemnat a no rebre subvencions, no haver sol·licitat el concurs o estar en concurs sense conveni, no estar intervingut judicialment, no estar inhabilitat, no estar en els supòsits d’incompatibilitat del personal al servei administració publica o càrrecs electes.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre subvenció de l’Ajuntament d’Olot o de qualsevol ens privat o públic.

 


26-04-2020_sortida de menors durant l´estat alarma

SORTIDES D’INFANTS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Descarrega el document aquí

Benvolguts/des

Avui s’ha publicat al BOE l’ordre que regula la sortida dels nens i nenes sota l’estat d’alarma:

Data d’Entrada en vigor

Diumenge 26 d’Abril

Edat dels infants i requisits:

 • Per infants menors de 14 anys
 • Acompanyats d’un sol adult
 • Una hora al dia màxim en horari de 9 a 21
 • A una distància màxima d’un kilòmetre del domicili
 • NO es pot accedir a parcs ni zones esportives
 • Els grups han de ser màxim d’un adult i 3 infants
 • S’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb tercers i adoptar les mesures d’higiene
 • L’acompanyant adult ha de conviure al mateix domicili o estar a càrrec dels infants (empleats de la llar)

Si la persona que surt amb l’infant no són els pares o tutors legals ha de portar una autorització prèvia d’aquests

 • No poden sortir els menors amb símptomes o en aïllament per haver estat en contacte amb un cas de Covid19.

Centres de menors:

Les CCAA hauran de regular la sortida de menors que viuen en centres de protecció de menors, centres habitacionals de recolzament per persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

15-04-2020 AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS

Descarrega el document aquí

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS

Benvolguts/des

D’acord amb el RD-Llei 14/2020 de 14 d’Abril s’amplia FINS EL 20/5/2020 el termini de presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions amb venciment entre 15 d’abril i 20 de maig de 2020:

 • –  Només per obligats tributaris amb un VOLUM d’OPERACIONS no superior a 600.000 € per l’any 2019. El volum d’operacions es calcula d’acord amb l’article 121 de la Llei de l’IVA. Si no es presenta declaració d’IVA s’agafarà l’import net de la xifra de negocis de l’Impost de Societats o l’equivalent en cas de persones físiques empresaris o professionals.
 • –  Si són Administracions Públiques, el pressupost anual aprovat no pot superar 600.000 €
 • –  Pels casos de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA es podrà realitzar fins el 15 de MAIG 2020
 • –  Les domiciliacions que s’hagin efectuat abans del 15 d’Abril no es carregaran en compte fins el 20 de MAIG de 2020Aquesta ampliació de terminis no resulta d’aplicació a:
 • –  Grups fiscals que apliquin el Règim especial de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII de la Llei de l’Impost de Societats, amb independència del seu volum operacions anual
 • –  Grups d’entitats que tributen al règim especial de grups d’entitats de la Llei del IVA amb independència del volum d’operacions
 • –  A la presentació de declaracions regulada pel Reglament UE 952/2013 pel que s’aprova el Codi Duaner de la Unió Europea.

12-04-2020 fi parcial de restricció laboral

Descarregar document aquí

Benvolguts /des

 

Us remetem informació relativa a l’acabament parcial de la restricció laboral, emesa pel Gabinet PERMAR, col·laborador nostre en temes laborals i dedicat exclusivament a la gestió i assessorament en temes laborals i de la Seguretat Social.

Com sempre restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o pregunta.

 

09-04_2020 comunicat ajornaments abril

Descarregar document aquí

Benvolguts/des,

Us presentem un breu resum de la possibilitat d’ajornaments i moratòries de les quotes de la seguretat social tal i com ho recullen els articles 34 i 35 del RD llei 11/2020

 

 1. QUOTES SEGURETAT SOCIAL I AUTÒNOMS ABRIL

Es pot sol·licitar l’ajornament de les quotes a pagar a l’abril a un interès reduït del 0,5%

No es poden tenir ajornaments anteriors en vigor, ni deutes pendents amb la seguretat social

Termini fins al 10 d’Abril

Els ajornaments de les quotes apagar al maig  i juny es podran demanar entre 1-10 de maig , i 1-10 de juny respectivament

01-04-2020 relació de centres serveis sanitaris essencials

Descarrega el document aquí

L’ordre SND/310/2020 de 31 de març estableix una relació de centres, serveis i establiments sanitaris que considera com a serveis essencials a efectes del RD Llei 9/2020 i 10/2020. Des del dia 2 abril i fins el dia 9 d’abril ambdós inclosos, els centres serveis i establiments sanitaris NO INCLOSOS EN LA RELACIÓ han de paralitzar tota activitat que impliqui algun tipus de desplaçament, i des del dia 2 d’Abril les persones treballadores dels centres, serveis i establiments no inclosos a l’annexe disfrutaran de permís retribuït recuperable de caràcter obligatori (sempre que compleixin la resta de requeriments).

 

Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como servicios esenciales

 

Se determinan como servicios esenciales los siguientes centros, servicios y establecimientos

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR