26-04-2020_sortida de menors durant l´estat alarma

SORTIDES D’INFANTS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Descarrega el document aquí

Benvolguts/des

Avui s’ha publicat al BOE l’ordre que regula la sortida dels nens i nenes sota l’estat d’alarma:

Data d’Entrada en vigor

Diumenge 26 d’Abril

Edat dels infants i requisits:

 • Per infants menors de 14 anys
 • Acompanyats d’un sol adult
 • Una hora al dia màxim en horari de 9 a 21
 • A una distància màxima d’un kilòmetre del domicili
 • NO es pot accedir a parcs ni zones esportives
 • Els grups han de ser màxim d’un adult i 3 infants
 • S’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb tercers i adoptar les mesures d’higiene
 • L’acompanyant adult ha de conviure al mateix domicili o estar a càrrec dels infants (empleats de la llar)

Si la persona que surt amb l’infant no són els pares o tutors legals ha de portar una autorització prèvia d’aquests

 • No poden sortir els menors amb símptomes o en aïllament per haver estat en contacte amb un cas de Covid19.

Centres de menors:

Les CCAA hauran de regular la sortida de menors que viuen en centres de protecció de menors, centres habitacionals de recolzament per persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

15-04-2020 AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS

Descarrega el document aquí

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS

Benvolguts/des

D’acord amb el RD-Llei 14/2020 de 14 d’Abril s’amplia FINS EL 20/5/2020 el termini de presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions amb venciment entre 15 d’abril i 20 de maig de 2020:

 • –  Només per obligats tributaris amb un VOLUM d’OPERACIONS no superior a 600.000 € per l’any 2019. El volum d’operacions es calcula d’acord amb l’article 121 de la Llei de l’IVA. Si no es presenta declaració d’IVA s’agafarà l’import net de la xifra de negocis de l’Impost de Societats o l’equivalent en cas de persones físiques empresaris o professionals.
 • –  Si són Administracions Públiques, el pressupost anual aprovat no pot superar 600.000 €
 • –  Pels casos de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA es podrà realitzar fins el 15 de MAIG 2020
 • –  Les domiciliacions que s’hagin efectuat abans del 15 d’Abril no es carregaran en compte fins el 20 de MAIG de 2020Aquesta ampliació de terminis no resulta d’aplicació a:
 • –  Grups fiscals que apliquin el Règim especial de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII de la Llei de l’Impost de Societats, amb independència del seu volum operacions anual
 • –  Grups d’entitats que tributen al règim especial de grups d’entitats de la Llei del IVA amb independència del volum d’operacions
 • –  A la presentació de declaracions regulada pel Reglament UE 952/2013 pel que s’aprova el Codi Duaner de la Unió Europea.

12-04-2020 fi parcial de restricció laboral

Descarregar document aquí

Benvolguts /des

 

Us remetem informació relativa a l’acabament parcial de la restricció laboral, emesa pel Gabinet PERMAR, col·laborador nostre en temes laborals i dedicat exclusivament a la gestió i assessorament en temes laborals i de la Seguretat Social.

Com sempre restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o pregunta.

 

09-04_2020 comunicat ajornaments abril

Descarregar document aquí

Benvolguts/des,

Us presentem un breu resum de la possibilitat d’ajornaments i moratòries de les quotes de la seguretat social tal i com ho recullen els articles 34 i 35 del RD llei 11/2020

 

 1. QUOTES SEGURETAT SOCIAL I AUTÒNOMS ABRIL

Es pot sol·licitar l’ajornament de les quotes a pagar a l’abril a un interès reduït del 0,5%

No es poden tenir ajornaments anteriors en vigor, ni deutes pendents amb la seguretat social

Termini fins al 10 d’Abril

Els ajornaments de les quotes apagar al maig  i juny es podran demanar entre 1-10 de maig , i 1-10 de juny respectivament

01-04-2020 relació de centres serveis sanitaris essencials

Descarrega el document aquí

L’ordre SND/310/2020 de 31 de març estableix una relació de centres, serveis i establiments sanitaris que considera com a serveis essencials a efectes del RD Llei 9/2020 i 10/2020. Des del dia 2 abril i fins el dia 9 d’abril ambdós inclosos, els centres serveis i establiments sanitaris NO INCLOSOS EN LA RELACIÓ han de paralitzar tota activitat que impliqui algun tipus de desplaçament, i des del dia 2 d’Abril les persones treballadores dels centres, serveis i establiments no inclosos a l’annexe disfrutaran de permís retribuït recuperable de caràcter obligatori (sempre que compleixin la resta de requeriments).

 

Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como servicios esenciales

 

Se determinan como servicios esenciales los siguientes centros, servicios y establecimientos

1-04-2020 ORDEN centros/servicios/establecimientos considerados esenciales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 1 de abril de 2020 Sec. I. Pág. 27984

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

4211

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos de este real decreto.

 

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, cuyo párrafo b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales obligatorias. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.

Asimismo, el artículo 10 del citado real decreto establece un conjunto de actividades comerciales para las cuales se permite su continuidad durante la duración del estado de alarma, y entre las que se encuentran las relativas a los centros sanitarios, habilitando el apartado 6 de dicho artículo al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades que puedan seguir desarrollando su actividad comercial durante la duración del estado de alarma.

Tras la declaración del estado de alarma, y ante la evaluación de la situación de la crisis sanitaria en nuestro país, el Gobierno ha adoptado diferentes medidas tanto para la contención de la propagación del COVID-19, como para frenar el impacto que la crisis sanitaria está teniendo sobre el mercado laboral.

En atención a lo anterior, el pasado 28 de marzo de 2020 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, cuyo artículo 1 declaraba como de carácter esencial, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, con independencia de su titularidad o forma de gestión, que determinara el Ministerio de Sanidad, estando obligados dichos centros a mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes.

Asimismo, mediante el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, el Gobierno ha dado un paso más en su lucha por la contención de la enfermedad estableciendo una relación de actividades esenciales, tanto del sector público como del sector privado, para las que se permite continuar su actividad durante el período comprendido entre el 30 de marzo y

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

cve: BOE-A-2020-4211 Verificable en https://www.boe.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR