30-03-2020 ANNEXE NO APLICABLE PERMÍS RETRIBUIT

Descarrega el document aquí

PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA

A LAS QUE NO SE LES APLICARÁ EL NUEVO PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

Actividades del art.10.1 RD 463/2020:

 • –  establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad
 • –  establecimientos farmacéuticos
 • –  establecimientos sanitarios
 • –  centros o clínicas veterinarias
 • –  ópticas y productos ortopédicos
 • –  productos higiénicos
 • –  prensa y papelería
 • –  combustible para la automoción
 • –  estancos
 • –  equipos tecnológicos y de telecomunicaciones
 • –  alimentos para animales de compañía
 • –  comercio por internet, telefónico o correspondencia
 • –  tintorerías,
 • –  lavanderías
 • –  el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.Actividades del art.10.4 RD 463/2020:

  Actividades del art.14.4 RD 463/2020:

  Actividades del art.16 RD 463/2020:

  Actividades del art.17 RD 463/2020:

 

– suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural

Actividades del art.18 RD 463/2020:

– Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas. Aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos

las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a

domicilio.

transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la

entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o

aeropuertos

26-03-2020 informació relativa al pagament dels lloguers covid-19

Descarrega el document aquí

Amb aquesta informació us volem donar una orientació general, amb el ben entès que s’ha d’analitzar cada cas concret per determinar si es aplicable, o no, una possible revisió del contracte.

 1. a) Cas dels locals de negoci o lloguer d’indústria

En el nostre Dret regeix el principi “rebus sic stantibus” que s’aplica als supòsits en que, com a conseqüència de l’extraordinària alteració de les circumstàncies referents al contracte, no previstes per les parts, es produeixen efectes que atempten contra l’equilibri de les prestacions pactades en el moment de la seva celebració.

Al nostre entendre, la situació d’epidèmia actual és un fet absolutament imprevisible per les parts, per tant  és possible que es pugui aplicar la clàusula rebus sic stantibus als contractes, clàusula que no necessàriament cal que consti expressament en el contracte, puig que s’entén implícita o sobreentesa. Aquesta clàusula fa referència a que les estipulacions establertes en els contractes, es van pactar tenint en compte les circumstàncies concurrents en el moment de la seva celebració, i qualsevol alteració substancial de les mateixes, pot donar lloc a la modificació d’aquelles estipulacions.

19-03-2020 prestació extraordinaria cessament autònoms

Descarrega el document aquí

Us trametem aquesta informació específica per autònoms, en referència a la possibilitat d’acollir-vos a la prestació extraordinària per cessament d’activitat contemplada a l’article 17 del RDL 8/2020 de 17 de març publicat ahir al BOE:

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PELS AFECTATS PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT DE L’ALARMA- MESURES DEL GOVERN ESPANYOL.

 

1)     DURACIÓ

Vigència limitada a 1 mes a partir del 14 de març, o fins l’últim dia de l’estat d’alarma si aquest s’allarga

2)     QUI LA POT SOL·LICITAR

 1. La poden sol·licitar els treballadors per compte propi o autònoms que hagin suspès obligatòriament per la normativa legal l’activitat en virtut de la declaració de l’estat d’alarma (restaurants, bars etc…)
 1. Si no estan dins les activitats suspeses per llei, també podran cobrar la prestació quan la facturació del mes anterior en què es demana la prestació s’hagi reduït almenys un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

3)     QUIN REQUERIMENTS S’HAN DE COMPLIR

 1. Estar afiliats i en alta a la seguretat social el dia 14 de març, en el règim d’autònoms o el de treballadors del mar.
 2. Si es troben en el punt 2b anterior (no estar dins les activitats suspeses pel Real decret) acreditar la reducció del 75% de la facturació
 3. Estar al corrent del pagament de les quotes d’autònoms. Si no fos el cas, es donarà la possibilitat de pagar les quotes pendents abans de 30 dies.

4)     QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

 1. La quantia de la prestació es correspon amb un 70% de la base reguladora calculada segons art 339 Llei Seguretat Social ( mitjana de les bases cotitzades durant els últims 12 mesos)
 2. Si no s’hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors la quantia serà el 70% de la base mínima de cotització (aproximadament correspondria a 660,80 €)

5)     ALTRES QÜESTIONS

 1. El temps de la percepció s’entén cotitzat a tots els efectes i no redueix períodes futurs d’atur als que pugui tenir dret
 2. La prestació és incompatible amb altres prestacions del sistema de seguretat social
 3. També s’hi poden acollir els socis de cooperatives

6)     COM ACCEDIR A LA PRESTACIÓ?

Tramitaran les sol·licituds a través de la mútua de treball

Les sol·licitud no estan encara disponibles, en el moment que estiguin disponibles se us avisarà

Primer es tramitaran les sol·licituds automàtiques (establiments i professionals obligats a tancar per la normativa, ex: bars, restaurants…)

Les sol·licituds que hagin d’acreditar baixada de facturació (no tancament legal), es tramitaran un cop s’hagin donat les circumstàncies de baixa de facturació durant un mes (principis d’abril)

 

Avui també s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) l’aprovació d’una COMPENSACIÓ PER PÈRDUES PER AL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

 Pendents de conèixer més detalls, i de la que sembla possible incompatibilitat amb l’anterior ajuda, us informem que:

 1)     QUANTIA DE LA COMPENSACIÓ

És una prestació econòmica única, per un import màxim de 2.000 €

2)     QUI S’HI POT ACOLLIR

S’hi podran acollir les persones treballadores autònomes en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms:

 1. Que tinguin el domicili fiscal en un municipi de Catalunya
 2. Que figurin com a tals en activitats de la qual s’ha decretat el tancament (RD 463/2020)
 3. I que alhora acreditin un reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, i no disposin de fons alternatives d’ingressos

3)     REQUISITS

 1. S’ha d’estar d’alta en alguna de les activitats de les quals s’ha decretat el tancament
 2. S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de MARÇ de 2020, en comparació amb el mes de març del 2019 (o amb la mitjana de beneficis mensuals si no té una antiguitat d’un any al RETA)

4)     COM ES CONCEDIRÀ?

Es concedirà per concurrència no competitiva fins exhaurir la partida i serà INCOMPATIBLE amb qualsevol altre ajuda amb la mateixa FINALITAT

5)     QUAN ES FARÀ EFECTIVA?

S’està pendent de dictar les mesures administratives per fer-lo efectiu, en tot cas no podrà sol·licitar-se com a mínim fins a finalitzar el mes de març.

 

 

18-03-2020 decret del govern implicacions fiscals.

Descarrega el document aquí

Després d’estudiar curosament el Real Decret 465/2020 de 17 de març, publicat avui mateix al BOE per la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID19, i en referència només a les implicacions fiscals, us informem que en el mateix s’estableix que la suspensió i la interrupció dels terminis administratius establerts al Real Decret NO SÓN D’APLICACIÓ als terminis tributaris subjectes a normativa especial, NI AFECTEN, EN PARTICULAR  ALS TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES.

 Això significa que s’han de presentar totes les liquidacions i autoliquidacions segons el calendari establert.

Particularment:

Fins el 30 de març:

17-03-2020 relació de mesures econ-laborals consell ministres

Descarrega el document aquí

El Consell de Ministres d’avui ha aprovat un conjunt de mesures reforçant les preses en dies anteriors, a l’espera de la Publicació del Real Decret pendent de publicar al BOE, li avancem segons consta a la nota de premsa de la Moncloa un resum de les mesures:

Movilización de 200.000 mill € para:

Medidas de protección del empleo ante el COVID-19:

Para los trabajadores asalariados, les será permitido reducir su jornada hasta un 100% para atender las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.

Establecimiento del teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR