ESMOLAR LA SERRA

 Benvolguts/des, 

Esmolar la serra, es una expressió que va divulgar Stephen  Covey i vol dir afilar la serra per poder  serrar millor i  més productivament.

Fins el confinament estàvem tan  enganxats pel dia  a dia  que  no  teníem temps  d’aturar-nos i  pensar, reflexionar, planificar, en definitiva d’ “esmolar la serra”.

En  aquests moments la majoria ens trobem en  una situació, pel confinament,  en la que no podem fer altra cosa que estar a casa. Es un moment adequat per pensar, reflexionar  sobre  el nostre  dia  a dia  i intentar planificar el futur,  per quan  s’acabi  el temps  de  pandèmia i torni  una  “normalitat“ que no sabem si serà semblant a la que coneixíem.

Pel  nostre despatx , polivalent i  multifuncional , es una obligació vers  els nostres clients, implicar-nos  amb  el  vostre present i el vostre futur  i intentar  mirar i aconsellar, atenent a cada situació genèrica i també la personal i concreta.

Iniciem unes comunicacions on plantegem  situacions  que  considerem importants i recurrents, i ens atrevim a donar idees o consells. També quedem oberts a analitzar qualsevol altra qüestió que ens proposeu.

Agafeu  paper i llapis, o mòbil, tableta, o ordinador i feu anotacions i suggeriments. Com més participatiu sigui aquest procés, sens dubte serà més fructífer.

Prepareu-vos, doncs, a esmolar la serra.

Tot l’equip de CAPDEVILA Advocats & Economistes


CONFINAMENT I COMPROMISOS CONTRACTUALS . La clàusula “REBUS SIC STANTIBUS”


Descarrega el document aquí

“Rebus sic stantibus” és una expressió llatina que significa “trobant-se així les coses”. L’expressió fa referència a un principi del Dret, en base al qual s’entén que els acords establerts en els contractes han tingut en compte les circumstancies concurrents en el moment de la seva celebració, pel que, qualsevol alteració important d’aquelles circumstancies, pot donar lloc a la modificació dels acords que es varen establir.

L’actual situació provocada arrel del COVID 19 fa que, molts de nosaltres, sobretot autònoms i petits empresaris, però també particulars, ens trobem amb la impossibilitat de complir els nostres compromisos contractuals (préstecs, lloguers, compres, contractes de serveis, … i molts d’altres).

L’obligat tancament de molts negocis, porta com a conseqüència la impossibilitat sobrevinguda de pagar quan no es poden generar ingressos.

La clàusula que dona títol a la comunicació, la famosa “rebus sic stantibus”, és una institució que ve del dret Romà i que ens pot ésser de gran ajuda en aquesta situació.

Es busca el restabliment de l’equilibri entre els contractants quan per circumstàncies sobrevingudes i totalment imprevisibles per les parts, com és la situació actual, a un d’ells li és absolutament impossible el compliment de l’obligació.

El nostre Tribunal Suprem va dissenyar nova doctrina sobre l’aplicació de la clàusula arrel de la crisi del 2008 que serà perfectament aplicable, amb molta més raó, a la crisi derivada de la pandèmia.

Si us veieu en la impossibilitat de complir els compromisos adquirits o els contractes signats, abans de desesperar-vos consulteu a un professional, ja que segurament podreu veure la llum al final del túnel.

Francesca Blanch

francescablanch@capdevilaadvocats.com


LES COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ


Descarrega el document aquí

És una crítica recurrent i consolidada en el temps el fet que els tràmits en qualsevol de les administracions públiques, acostumen a ser enrevessats per naturalesa i es demoren en el temps. En l’actual estat d’alarma, on gran part de les administracions públiques realitzen les seves funcions de forma telemàtica, resulta essencial saber com realitzar aquestes gestions.

Per fer-ho, cal accedir a la seu electrònica de l’administració en qüestió on s’habiliten formularis per fer els tràmits (llicències d’obres, subvencions, etc.). Al mateix temps, serà necessari tenir un certificat electrònic. Un dels més fàcils d’aconseguir és el certificat digital idCAT, que permet operar amb les administracions publiques i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per Internet. També existeix l’idCAT Mòbil que és un sistema d’identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils. Per obtenir-lo només cal accedir a https://idcatmobil.seu.cat/ i introduir el DNI, la TSI (Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) i el telèfon mòbil.

En aquestes últimes setmanes, estem assistint al llançament d’un seguit de mesures econòmiques adreçades a particulars i empreses amb la finalitat de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, sense dubte la utilització d’algun dels certificats assenyalats serà necessari i convenient per fer-ho, i ens pot estalviar molestes cues i esperes, a més de riscos innecessaris.

Cal però, tenir en compte que si escollim la opció de notificació electrònica, se’ns podrà tenir per notificats si en el termini de 10 dies no obrim la comunicació que l’administració ens hagi enviat degudament.

Per a més informació podeu consultar aquest vincle: http://web.gencat.cat/ca/tramits/com- tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/

Joel Mañas Serra

joelmanas@capdevilaadvocats.com

 


CONFINAMENT PER REPENSAR SITUACIONS ECONÒMIQUES COMPLICADES I BUSCAR-HI UNA SORTIDA


Descarregueu el document aquí

El virus COVID-19 obre una etapa que pot deixar empreses i emprenedors en situacions complicades de falta de liquiditat i impossibilitat de pagar creditors. Tenim entre nosaltres un record viu de la darrera crisi econòmica dels anys 2009 i següents. En aquestes situacions també cal saber que les lleis ofereixen camins cap a possibles solucions:

 • –  El concurs de creditors havia estat inicialment pensat per empreses que es troben en una de la situacions que hem descrit. Potser la cosa per la qual és més coneguda la situació de concurs o fallida de pagament és perquè moltes de les empreses que en els darrers temps han acudit a aquesta formula jurídica, han buscat el tancament empresarial, la liquidació i extinció de la societat. Però cal dir que això no es sempre així. La situació concursal pot buscar una suspensió de pagaments i un conveni amb els creditors per pagar amb millors condicions esperant un viabilitat futura de l’empresa, un cop passada la crisi. Aquest temps que es guanya pot ser una oportunitat sortint de la crisi del COVID-19, esperant que la societat torni a tenir el pols d’una economia activa.
 • –  D’altra banda, si l’anterior objectiu esdevé impossible, el concurs de creditors ens permetrà acudir al tancament i la liquidació empresarial, en condicions legals, i així ho requereix el bon fer dels administradors, tant envers els creditors, com envers la seva pròpia responsabilitat personal per deutes socials.
 • –  Cal dir, però, que en l’actualitat la llei permet també el concurs de creditors d’una persona física, individual, en allò que és conegut com la “llei de la segona oportunitat”. Pot acudir a aquesta figura jurídica la persona natural (empresària o no empresària) que es trobi en situació d’insolvència, actual o imminent i el seu passiu no excedeixi de cinc milions d’euros. Es busca, en una primera fase per conveni i en una segona per sentència judicial, una fórmula en la que, mitjançant quitança i espera de part del passiu, la persona pugui tornar a treballar i emprendre amb el pagament d’una quota mensual assumible segons els seus ingressos i sense riscos d’embargaments.Resulta doncs, imprescindible aquests dies, repensar les situacions econòmicament complexes i buscar-hi sortides viables.

Francesc Xavier Plana

 


CONFINAMENT I SITUACIÓ LABORAL


Cliqueu per descarregar el document.

Davant el moment excepcional que estem vivint, en el que moltes persones s’han vist o es poden veure afectades per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs), és el moment d’agafar paper i llapis, i anotar-se tots aquells dubtes, pors i preocupacions que sorgeixen sobre el nostre futur laboral.

Estàs afectat per un ERTO i no saps què et pot passar després de l’aixecament de l’estat d’alarma o d’alguna de les seves pròrrogues? Coneixes els teus drets i deures com a treballador/a?

Et poden modificar les condicions de treball? Un ERTO suposa una suspensió temporal dels contractes de treball, o, una reducció de la jornada de treball. Així doncs, una vegada finalitza la seva durada, el treballador ha de continuar amb les mateixes condicions de treball que tenia abans de l’ERTO.

Et poden acomiadar? Els treballadors que s’han vist afectats per un ERTO, no podran ser acomiadats durant els sis mesos posteriors a la reincorporació del seu lloc de treball per les mateixes causes utilitzades a l’ERTO.

Quins documents pots firmar? És recomanable que, abans de firmar qualsevol document, aquest sigui revisat per un professional, d’aquesta manera, evitarem, per exemple, baixes voluntàries, pèrdues de indemnitzacions, modificacions injustificades de les condicions de treball, etc.

Estàs de baixa i no saps quins drets tens? Un treballador en situació d’IT (Incapacitat Temporal) pot ser inclòs en un ERTO, però, no resultarà afectat i no percebrà la prestació per desocupació, fins que no tingui l’alta mèdica, percebent, fins el moment, la prestació per IT.

És correcte el salari que estàs percebent? L’aplicació d’un ERTO comporta deixar de percebre el total o una part del sou, segons l’ERTO aplicat. Ara bé, els treballadors que disposen de la prestació per desocupació, perceben un 70% de la base reguladora dels últims sis mesos (180 dies), o el 70% de la part corresponent a la reducció de la jornada en el supòsit de l’aplicació de l’ERTO per reducció de jornada.

Es generen vacances i la part proporcional de les pagues extres durant l’ERTO? Durant l’ERTO no es generen vacances ni la part proporcional de les pagues extres. D’altra banda, els ERTO’s per reducció de jornada, si que generen vacances i pagues extres, però aquestes, seran proporcionals a la jornada de treball.

Ets una EMPRESA que has sol.licitat un ERTO per força major i ha estat desestimat? Creus que tens causa per poder-lo justificar? Si és així tens una segona oportunitat, ja que pots recórrer la decisió de l’Autoritat Laboral.

Tens treballadors amb permisos retribuïbles recuperables?
Has pensat com distribuir la jornada laboral a partir de l’aixecament d’alarma?

Ara és el moment de prendre encertades decisions i assegurar la solvència econòmica d’empreses i treballadors.

 

M.Carme Castañer Porras


COMPLINT EL CONFINAMENT


L’excepcionalitat de la situació provocada per la crisi del coronavirus ha comportat l’adopció de mesures de confinament, que implica la prohibició a la lliure circulació de tots nosaltres a la via pública, és a dir, haver-se de quedar tancat a casa.

Així doncs, només ens és permès sortir del domicili en determinats casos i per motius justificats, ja sobradament coneguts per tots nosaltres:

 • –  adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat;
 • –  assistència a centres i serveis sanitaris;
 • –  desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral,professional o empresarial
 • –  retorn al lloc de residència habitual
 • –  assistència i cura de persones grans, infants i dependents;
 • –  desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
 • –  per causa de força major o situació de necessitat
 • –  qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesaEn alguns dels casos els límits del que està permès i del que no són difusos i se’ns poden plantejar múltiples dubtes: es pot sortir cada dia a comprar la barra de pa o he d’anar a fer la compra un cop a la setmana? Fins a quina distància del meu domicili puc treure a passejar el gos? Puc sortir a fumar a fora l’entrada del meu domicili? Puc sortir amb el fill a llançar la brossa? I un llarg etcètera…La falta de claredat d’algun dels supòsits, i la duresa psicològica que pot comportar un confinament allargat en el temps, poden comportar incompliments.I ull, perquè l’incompliment del confinament per causes no justificades ve acompanyat de sancions, emparades en diferents lleis estatals, que no són específiques per saltar-se el confinament i que s’aplicaran en cada cas en concret. En funció de la gravetat de l’incompliment i de la resposta que es tingui davant els agents de l’autoritat, aquestes sancions poden anar des de la imposició de multes de 100€ fins a 30.000€, o inclús es poden arribar a preveure penes de presó.Si t’imposen una sanció per incomplir amb el confinament, reflexiona:
  • –  Tenies una causa justificada per sortir del domicili?
  • –  Tens alguna manera de demostrar aquesta justificació?
  • –  Has incomplert “a sabiendas” de que no tenies causa justificada per estar fora del domicili?
  • –  Has causat un risc per terceres persones?
  • –  L’import de la sanció o la duresa de la multa és proporcionada a l’incompliment?

En cas de desacord amb la sanció, aquesta es pot recórrer. L’objectiu final és oferir elements de judici perquè, si és el cas, la sanció que finalment es faci efectiva sigui justificada i proporcional a l’incompliment.

 

Tot plegat, està provocant situacions d’ordre públic també excepcionals. I en aquesta tessitura, tingueu en compte una doble recomanació: porteu a sobre el justificant omplert degudament i qualsevol document que acrediti la necessitat de sortir per tal de facilitar la tasca de control policial, i perquè la sanció per incomplir el confinament no vagi a més i no derivi en una possible denuncia penal, que pugui preveure penes inclús de presó, és important mantenir la calma i tenir una actitud respectuosa vers els agents. Has de saber que negar- te a identificar-te, o desobeir les ordres dels agents et pot comportar una nova sanció.

Complim amb el confinament, aprofitem per crear una bona harmonia familiar i confiem en la nostra capacitat d’adaptació a la situació!

 

Maria Soler de Morell i Serra


CONFINAMENT: REPENSEM LA LLAR


Tancats a casa amb els familiars més propers o sols, tenim els límits del nostre dia a dia en les parets que ens envolten: l’habitatge.

Es el lloc on hi passem la major part de la nostra vida i l’hem comprat o llogat atenent
en gran mesura a les nostres possibilitats econòmiques.
Ara hauríem de mirar si funciona: què li falta, què li sobra… Ens el podem permetre, ja
sigui per la renda mensual o la quota d’hipoteca? Hem revisat la durada del lloguer?
Què ens agradaria canviar? Podem fer-ho? Ho volem fer?
Per exemple, si teniu un lloguer, es molt important revisar el que tenim signat (com en
la totalitat dels contractes). Es considera que quan firmem hem entès bé les clàusules i
som conscients del que fem i per tant ho assumim i ho hem de complir.
Llogar vol dir que la propietat deixa un habitatge, durant un temps determinat, a canvi
de pagar un preu (lloguer) normalment de forma mensual i amb unes condicions
variables segons acordin les dues parts. Això obliga a tots els que han signat i per
extensió a tots els ocupants de l’habitatge (excepte el pagament, que només obliga al
titular del contracte).
Dins les condicions de lloguer, el preu es pacta lliurement (excepte en els habitatges
protegits). La durada ha de respectar el mínim legal encara que s’hagi consignat una
durada inferior (actualment cinc anys per als propietaris particulars i set anys per als
propietaris que son empreses). I altres clàusules, com la tinença d’animals, les
despeses comunitàries, etc…, son de lliure pacte.
També heu de tenir en compte que el Govern de l’Estat ha dictat un Decret que
permet als inquilins en situació econòmica desvalguda (en situació d’atur, ERTE, amb
pèrdua d’ingressos, …) demanar ajudes per pagar el lloguer (préstecs sense interessos)
i comunicar aquest fet a la propietat que, en determinats casos haurà d’admetre una
rebaixa temporal del lloguer o una suspensió temporal del cobrament.
Més enllà d’aquestes situacions més complexes, podeu aprofitar aquests dies per
mirar on viviu i quines condicions teniu. I si no us agraden, o no les podeu mantenir,
parleu i negocieu llogaters i propietaris. Oblideu-vos de jutjats -acabar al jutjat es
manifestació d’un fracàs – i arribeu a acords.
Això sí, heu de tenir clar el que voleu, heu d’estar disposats a escoltar i reflexionar
sobre les propostes de l’altra part, i heu d’aconseguir que quedin ben plasmades en el
paper, de forma clara i concisa. Per evitar allò de “la parte contratante de la primera
parte será considerada como la parte contratante de la primera parte” (Groucho Marx
a “Una nit a l’Òpera”).
Joan Capdevila

 


CONFINAMENT COM A POSSIBILITAT DE MILLORAR LES RELACIONS FAMILIARS


 

Aquests dies hem d’aprofitar per parlar. Després de 40 anys fent d’advocada de família, veig que molta gent es deixa arrossegar per la manca de comunicació i la rutina. Què podem millorar aquests dies?

 • –  Preguntar-nos: Estem contents amb la manera que portem l’economia familiar? Us tinc que explicar que les nostres lleis diuen que cal aportar a la família en funció dels ingressos de cada progenitor i que la dedicació a la família es considera com a aportació econòmica. Així que tots a fer números a veure si estem contents amb el que hem fet fins ara…
 • –  També és un bon moment per reflexionar que la vida es finita i que hem de pensar amb el testament. Insisteixo en aquest element perquè no fer-ho complica la situació als nostres éssers estimats. No cal que pensem en que ens morirem d’aquí a 30 anys, hem de testar com si ens moríssim demà passat i podem anar a fer canvis segons l’evolució i les necessitats familiars.
 • –  El que també és un element molt interessant són els pactes successoris que es diferencien del testament en que, per canviar-los, cal l’acord de tots els intervinents. Per exemple, si tinc un fill/a que fa obres en una casa de la meva propietat li deixo en pacte successori i només es pot canviar amb l’acord de tothom.
 • –  També podem aprofitar per parlar, consensuar pautes educatives dels fills, veure quines despeses familiars son prescindibles…Tot i que això sigui cosa de cada família… PARLEM, PARLEM I PARLEM!!CONFINAMENT SI TENIM CLAR QUE VOLEM TRENCAR LA CONVIVÈNCIAUn dels símptomes més clars que no podem seguir convivint és quan no volem tornar a casa després de la feina. Imagineu en aquesta situació de confinament…
 • –  Aclariment: no existeix “el abandono de hogar” i ho dic en castellà perquè sembla que no ho entenem en català. Quan la situació és complicada i no es pot respectar a l’altre, cal trencar la convivència. Si no us poseu d’acord en qui marxa, doncs que decideixi la sort.
 • –  En aquests moments els jutjats no ens donaran cap resposta, poseu-vos en contacte amb un advocat/a (tots estem fent servei online i telefònic) i intentarem ajudar-vos en la consecució d’acords per la família.
 • –  Abans de prendre cap decisió, mireu totes les variables. Un divorci es un empitjorament econòmic garantit: dupliquem les despeses i dividim els ingressos. Això no vol dir que hem de seguir amb una convivència no desitjada, sinó que hem de ser realistes.
 • –  Siguem honestos i pensem en els interessos dels fills i no en les nostres petites misèries…

 

Francesca Blanch

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR